Ostatnie aktualności:
Witamy w portalu Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.
Dziś jest: Wtorek, 23 października 2018.
Tematy maturalne

 

PROPOZYCJA TEMATÓW MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO 
EGZAMIN  WEWNĘTRZNY 2015 r.


LITERATURA

1.        Wizja  świata postapokaliptycznego  w  literaturze współczesnej.  Omów  zjawisko  zestawiając  ze  sobą  wybrane  kreacje świata  przedstawionego  oraz  funkcjonujących  w nim bohaterów.   
2.        Wizja przyszłości w literaturze fantastyczno-naukowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.   
3.        Literatura  fantasy  jako  skarbnica  archetypów  i  toposów  literackich.  Omów  problem  na  podstawie  wybranych  utworów  literackich  różnych  autorów.   
4.        Walka dobra ze złem w powieściach fantasy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.   
5.        Literackie  pary  małżeńskie.  Omów  najciekawsze  kreacje w wybranych  utworach  różnych  epok.   
6.        Motyw zbrodni i kary w literaturze. Omów sposób funkcjonowania toposu
na wybranych przykładach.
   
7.        Związki  twórczości  Henryka Sienkiewicza  z  historią.  Omów  zagadnienie 
na  przykładzie wybranych  utworów.
   
8.        Bunt  jako  jeden  z  tematów  literatury.  Omów  zagadnienie  na  przykładzie  utworów  z  różnych  epok  literackich.
   
9.        Wizerunek miasta  w  wybranych  utworach  literackich.  Zaprezentuj  funkcjonowanie  toposu  w  literaturze.
   
10.        Motyw  cierpienia  w  utworach  literackich  z różnych  epok.  Omów  zagadnienie 
na  wybranych  przykładach.
   
11.        Wizerunek  Polaka  w  różnych  epokach.  Zrealizuj  temat  w  oparciu  o  wybrane  teksty  literackie.
   
12.        Literackie obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów z różnych epok.
   
13.        Omów  wizerunek  bohatera  romantycznego  w  romantyzmie  i  kolejnych  epokach  literackich.
   
14.        Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Przedstaw temat, odwołując się do dowolnie wybranych przykładów literackich.
   
15.        Miłość  jako  wartość przezwyciężająca zło. Omów  zagadnienie  w  oparciu 
o  wybrane  utwory  literackie.
   
16.        Spisek  i  zdrada  w  literaturze.  Omów  problem  na  podstawie  tekstów  literackich
z  różnych  epok.     
17.        Wizerunek  polskiego  żołnierza  i  powstańca  podczas  II  wojny  światowej. Omów  zagadnienie  w  oparciu  o  wybrane  utwory  literackie.
   
18.        „Zakochani są szaleni” – rozwiń myśl Horacego, odwołując się do wybranych utworów
o tematyce miłosnej.
   
19.        Doświadczenie Holokaustu – pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem, analizując wybrane utwory.
   
20.        Goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
   
21.        Pejzaż  tatrzański  w  literaturze,  omów  jego  funkcjonowanie  w tekstach  z  różnych  epok.
   
22.        Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
   
23.        Biografia może być kluczem do odczytania twórczości pisarza. Uzasadnij słuszność
tej tezy, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
   
24.        Kultura ludowa jako inspiracja dla pisarzy różnych epok. Omów zagadnienie
na wybranych przykładach.
   
25.        Motyw domu w wybranych utworach literackich. Omów sposoby jego przedstawienia.
   
26.        Katastrofizm w literaturze. Przedstaw różne ujęcia tego problemu, analizując wybrane utwory.
   
27.        Przedstaw funkcjonowanie etosu rycerskiego w różnych epokach literackich.   

28.        Obraz mieszczanina w literaturze. Omów jego wizerunek na przykładzie różnych tekstów literackich.
   
29.        Zbiorowość jako bohater literacki. Omów temat na wybranych przykładach literackich różnych epok. Porównaj sposoby ujęcia motywu i jego funkcje.
   
30.        Wielka miłość i wieczne konflikty. Literackie przykłady związków rodziców i dzieci od "Króla Edypa" do Artura z "Tanga". Rozważ problem.
   
31.        Omów wpływ podróży, wędrówki na postawę bohatera w wybranych utworach literackich  z  różnych  epok.
   
32.        Polskie obyczaje szlacheckie i ludowe. Ukaż ich obraz w literaturze różnych epok.
   
33.        Filozofia a literatura. Na wybranych przykładach wskaż związki łączące myśl filozoficzną z literaturą epoki.
   
34.        Polacy o Polakach. Omów wybrane przykłady dzieł o charakterze patriotycznym, odwołując się do utworów powstałych na przełomie XIX i XX wieku.
   
35.        Bóg w liryce. Omów  funkcjonowanie  motywu,  odwołując  się  do  wybranych  przykładów.
   
36.        Literackie  wizerunki  rycerzy  i  bohaterów  heroicznych.  Dokonaj  analizy  porównawczej  kreacji  wybranych  bohaterów  literackich.
   
37.        Literackie portrety matek. Omów topos na wybranych przykładach utworów z  kilku  epok.   
38.        Zaprezentuj różnorodne portrety obłąkanych i szaleńców w literaturze.   
39.        Omów konflikt pokoleń w oparciu o wybrane przykłady  literackie z różnych epok.
   
40.        Rola tytułu i motta w interpretacji utworu literackiego. Omów problem i zilustruj wybranymi przykładami.
   
41.        Motyw ojca w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
   
42.        Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa…? Omów motyw władzy na wybranych przykładach dzieł literackich z różnych epok.
   
43.        Różne sposoby funkcjonowania motywów biblijnych w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
   
44.        Omów najciekawsze, Twoim zdaniem, literackie portrety bohaterów skazanych
na rozstanie i samotność.
   
45.        Omów rolę książek w kształtowaniu charakterów i postępowania postaci literackich. Odwołaj się do wybranych przykładów.
   
46.        Polacy pod zaborami. Twórczość „ku pokrzepieniu serc” na przykładzie „Trylogii”
Henryka Sienkiewicza. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
ze wskazanego cyklu.
   
47.        Omów sposoby i funkcje heroizacji bohaterów pozytywnych w odniesieniu do trylogii „Władca pierścieni” J.R.R. Tolkiena oraz innych wybranych utworów literackich.
   
48.        Początek i koniec – biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty.
   
49.        Różne sposoby funkcjonowania motywów mitologicznych w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
   
50.        Poetyka utworów Olgi Tokarczuk. Scharakteryzuj elementy świata przedstawionego
w wybranych utworach artystki, porównaj je i określ ich funkcje.
   
51.        Zgubny wpływ systemów totalitarnych na życie jednostki i społeczeństwa. Omów problem, odwołując się do analizy i interpretacji wybranych dzieł literackich.
   
52.        Metamorfozy bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
   
53.        Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych (gatunki, narracja, język). Rozważ problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
   
54.        Obecność średniowiecznych motywów w powieściach fantasy. Omów ich znaczenie
i funkcje w wybranych utworach, wpisujących się w ramy gatunku.
   
55.        Modyfikacje średniowiecznego etosu rycerskiego w literaturze fantasy. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
   
56.        Inspiracje wierzeniami ludowymi w literaturze fantasy. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich.
   
57.        A. Sapkowski i J.R.R. Tolkien. Wykaż podobieństwa i różnice pomiędzy twórczością wymienionych autorów literatury fantasy.
   
58.        Zachwyt, irytacja, znudzenie... Przedstaw i uzasadnij swój stosunek do wybranych lektur szkolnych, zestawiając ze sobą wybrane kreacje świata przedstawionego oraz funkcjonujących w nim bohaterów.    
59.        Literatura utylitarna czy sztuka dla sztuki? Przedstaw, jakich wyborów dokonywali twórcy różnych epok.
   
60.        Co mówią o nas współcześni poeci? Przedstaw portret współczesnego człowieka
w odniesieniu do wybranych liryków powstałych po roku 1945.
   
61.        Programowe grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego i realizacja ich założeń w twórczości wybranych poetów. Omów zagadnienie, odwołując się  do wybranych przykładów.
   
62.        Bohaterowie drugoplanowi i ich rola w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich z różnych epok, porównaj kreacje i określ ich funkcje.
   
63.        Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
   
64.        Chłopi i życie wiejskie w twórczości S. Wyspiańskiego, W. Reymonta
i S. Żeromskiego. Dokonaj analizy wybranych utworów, wskaż podobieństwa i różnice dotyczące przedstawienia tego motywu.
   
65.        Franciszkanizm w literaturze. Omów temat, dokonując analizy wybranych utworów literackich.
   
66.        Omów różne sposoby i funkcje nawiązań do romantyzmu w twórczości pisarzy późniejszych epok.
   
67.        Świat odwróconego dekalogu na przykładzie literatury wojny i okupacji. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych tekstów literackich.
   
68.        Porównaj różne ujęcia motywu artysty w literaturze. Odwołaj się do wybranych przykładów z różnych epok.
   
69.        Wielkie monologi w literaturze. Przedstaw ich wpływ na charakterystykę postaci, analizując i interpretując wybrane teksty różnych epok.
   
70.        Znaczenie tradycji w życiu narodu. Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory
z różnych epok.
   
71.        Omów na przykładzie utworów z różnych epok wieloaspektowy wymiar kary.
   
72.        Hiob naszych czasów. Omów sposoby ujęcia motywu cierpienia w literaturze  
powojennej.
   
73.        Różne sposoby kreowania postaci nauczyciela w literaturze. Omów, odwołując się
do wybranych przykładów.
   
74.        Literackie portrety młodzieży. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów
z różnych epok.
   
75.        Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy moralnej bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przez Ciebie przykładów.
   
76.        Bohaterowie baśni i światy baśniowe w literaturze. Omów zagadnienie, powołując się na utwory z różnych epok.
   
77.        Wzory osobowe w literaturze różnych epok. Omów temat, nawiązując do wybranych przykładów.
   
78.        Człowiek wobec zła. Różnorodność postaw ludzkich w ujęciu wybranych twórców literackich. Dokonaj analizy problemu.   
79.         Przesłanie Pana Cogito, czyli o uniwersalnych wartościach twórczości Zbigniewa Herberta. Przedstaw zagadnienie, analizując i interpretując wybrane utwory – nie tylko poetyckie.
   
80.        Legendy i mity narodowe w twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego. Omów na wybranych przykładach.
   
81.        Realiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.   

KORENSPONDECJA SZTUK

1.    Wielkie  bitwy  w  literaturze,  malarstwie  i  filmie.  Omów  temat  na  wybranych  przykładach.
   
2.    Moralne koszty zdobycia pieniędzy lub sławy. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych.
   
3.    Motyw powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
   
4.    Motyw wesela w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
   
5.    Literackie i malarskie portrety kobiet. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
   
6.    Omów sposób wykorzystania motywu tańca przez twórców z różnych dziedzin sztuki.
   
7.    Bohater literacki a jego kreacja filmowa. Dokonaj porównania, uwzględniając środki wyrazu właściwe literaturze i filmowi.
   
8.    Wizja historii u Sienkiewicza i Hoffmana. Porównaj adaptację „Trylogii”
z literackim pierwowzorem.
   
9.    Współczesny i dawny wzorzec rodziny. Omów zagadnienie na podstawie literatury, filmu, serialu telewizyjnego.
   
10.    Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych.
   
11.    Książka, spektakl, film – omów zalety i wady wszystkich trzech sztuk na podstawie tego samego tytułu (np. „Hamlet” lub „Mistrz i Małgorzata”).
   
12.    Motyw  pojedynku  w  literaturze    i  sztuce.  Omów  temat  na  wybranych  przykładach.
   
13.    Usłyszcie mnie! – obraz ważnych spraw, problemów i potrzeb Twoich i Twoich rówieśników w najnowszej literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
literackich i filmowych z lat 2005-2014.
   
14.    „Architektura zaświatów”. Omawiając wybrane dzieła, pokaż, jak artyści różnych epok przedstawiali niebo i piekło.
   
16.    Motyw Holocaustu w literaturze, sztukach plastycznych i filmie. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady.
   
17.    Wędrowiec jako bohater literacki i filmowy. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
   
18.    Getto  i  jego  mieszkańcy  w  literaturze,  filmie  i  rzeźbie.  Omów  na  wybranych  przykładach.
   
19.    Adaptacje filmowe prozy Stefana Żeromskiego. Porównaj wybrany tekst literacki
z jego adaptacją.
   
20.    Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw je, analizując wybrane dzieła.
   
21.    Topos ogrodu w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne sposoby jego wykorzystania, analizując wybrane dzieła sztuki.
   
22.    Mity greckie jako źródło inspiracji dla pisarzy, filmowców i malarzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
   
23.    Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
   
24.    Słynne pary miłosne w literaturze i filmie. Omów ich kreacje na wybranych przykładach z obu dziedzin sztuki.
   
25.    Obraz żydowskiej mniejszości narodowej  w polskiej kulturze. Omów problem, odwołując się do źródeł historycznych, literatury i filmu.
   
26.     Literackie i malarskie realizacje motywu Madonny. Porównaj na przykładzie wybranych dzieł.
   
27.    Literatura i malarstwo jako studium cierpienia. Omów temat, analizując celowo dobrane utwory z różnych epok.
   
28.    Artystyczna  interpretacja  końca  świata  w  dziełach  literackich,  filmowych 
i  w malarstwie.  Dokonaj analizy porównawczej  wybranych  wizji.
   
29.    Sztuka gotyku  jako  inspiracja  dla  literatury, muzyki i  filmu.  Omów  temat, analizując  wybrane  dzieła  literackie, muzyczne  i  filmowe.
   
30.    Mater Dolorosa – ból matczyny w literaturze, rzeźbie, muzyce i malarstwie. Zanalizuj topos na wybranych przykładach.
   
31.    Omów na wybranych przykładach literackich, filmowych i malarskich motyw artysty, np. cygana, wieszcza.
   
32.    Wykaż związki literatury i malarstwa z losami narodu na przykładzie dwóch wybranych epok.
   
33.    Dziecko w oczach malarza i pisarza. Porównaj dwa sposoby widzenia, odwołując się do wybranych przykładów.
   
34.    Kobieta widziana oczami malarza, rzeźbiarza i poety. Dokonaj analizy porównawczej wizerunków kobiet w wybranych przez Ciebie dziełach sztuki.
   
35.    „Apostołowie dobrowolnego ubóstwa” – wizerunek świętego w literaturze, malarstwie i filmie. Omów różne kreacje postaci.
   
36.    Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na przykładach dzieł z różnych epok.
   
37.    Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze, Twoim zdaniem, przykłady zastosowania.   
38.    Tatry jako inspiracja dla twórczości literackiej i malarskiej. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
   
39.    Motywy  maryjne  w  literaturze  i  innych  dziedzinach  sztuki.  Omów  temat,  odwołując  się  do  wybranych  tekstów  kultury.
   
40.    Porównaj  sposoby  ujęcia  nieszczęśliwej  miłości  w  filmie  i  literaturze.  Wykorzystaj  stosowne  teksty  kultury.
   
41.    Obraz  polskiej  wsi  i  chłopa.  Omów  temat  na  podstawie  literatury  i  sztuki  wybranych  epok.
   
42.    Kultura śródziemnomorska jako źródło inspiracji dla artystów wybranych epok. Omów funkcjonowanie motywu, odwołaj się do przykładów tekstów literackich
i innych dzieł sztuki z wybranych epok.
   
43.    Obraz  Warszawy  w  literaturze  i  sztuce  XIX  i  XX  wieku. Omów na  wybranych  przykładach.
   
44.    Literackie, malarskie i filmowe realizacje motywu vanitas. Omów jego funkcje, odwołując się do konkretnych przykładów .
   
45.    Tradycja antyczna i sposoby jej funkcjonowania w literaturze i innych dziedzinach sztuki z różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
   
46.    Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i malarstwie epok dawnych
i współczesności. Omów na wybranych przykładach.
   
47.    Obraz Śląska w literaturze i filmach K. Kutza. Omów temat na wybranych przykładach.
   
48.    Motyw nauczyciela i ucznia w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
   
49.    Odwołując się do dzieł sztuki współczesnej z zakresu literatury i filmu, omów przedstawione w wybranych utworach wizje przyszłości oraz sposoby ich kreowania.
   
50.    Przedstaw sposoby kreowania światów fantastycznych w wybranych utworach
z dziedziny literatury i filmu.
   
51.    Motyw Apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
   
52.    Anioły i inne postacie z zaświatów w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów dzieł z różnych epok.
   
53.    Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki.
   
54.    Ballada w literaturze i muzyce. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła.
   
55.    Komedia jako gatunek literacki i filmowy. Zaprezentuj temat, przytaczając odpowiednie przykłady.
   
56.    Wojna jako romantyczna legenda, wojna jako porażająca prawda. Zaprezentuj różne spojrzenia na wojnę, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
   
57.    Jak buduje  się nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystywane przez literaturę i film.   
58.    Porównaj dawne i współczesne modele rodziny, odwołując się  do wybranych tekstów literackich i filmowych.   
59.    “D ”Dziady” A. Mickiewicza jako tekst i realizacja teatralna. Porównaj, odwołując się do wybranej  inscenizacji.
   
60.    Portret filmowy i literacki bohatera. Prześledź różnice w sposobach ich kreowania na wybranych przykładach.
   
61.    P    Pokolenie Kolumbów i jego postawy podczas II wojny światowej. Przedstaw, analizując dzieła literackie i filmowe.
   
62.     Pary małżeńskie w literaturze i filmie. Omów najciekawsze kreacje z wybranych tekstów kultury.
   
63.     Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w literaturze, malarstwie i filmie. Omów  temat  na wybranych przykładach.   
   
NAUKA O JĘZYKU
   
1.    Język Internetu jako nowa forma komunikacji. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się
do wybranych przykładów.
   
2.    Język poezji barokowej. Scharakteryzuj zagadnienie, przywołując teksty z tej epoki.
   
3.    Scharakteryzuj język reporterów sportowych, odwołując się do wybranych programów radiowych, telewizyjnych oraz artykułów sportowych.
   
4.    Źródła komizmu językowego i sposoby ich osiągnięcia. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane utwory literackie.
   
5.    Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego na konkretnych przykładach.
   
6.    Reklama, jej język i sposoby przedstawiania świata. Omów problem, odwołując się
do wybranych komunikatów, reprezentujących różne formy wykorzystywane we współczesnej reklamie (np. reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa).
   
7.    Teksty  hip-hopowe  jako  liryka  wyrażająca  myśli  i  uczucia współczesnego człowieka. Omów na wybranych przykładach.
   
8.    Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń związek tytułu czasopisma, artykułu z jego treścią.
   
9.    Zinterpretuj wybrane dzieła poetów, którzy w sposób innowacyjny i oryginalny traktowali materiał językowy.
   
10.    Szyldy i reklamy w Twoim mieście. Dokonaj analizy językowej.
   
11.    Muzyka  “disco – polo”. Oceń  poprawność  językową,  analizując  wybrane  teksty  piosenek.
   
12.    Neologizmy artystyczne w twórczości Bolesława Leśmiana. Omów ich strukturę
i funkcje.
   
13.    Cechy gwary śląskiej. Zrealizuj temat w oparciu o wywiad z mieszkańcem Twojej miejscowości.
   
14.    Perswazyjna funkcja języka. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich i publicystycznych.   
15.    Specyfika  języka  uczniowskiego. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału językowego.   
16.    Komizm  słowny  i  sposoby  jego  realizacji.  Omów zagadnienie na  przykładach  wybranych  utworów  literackich.
   
17.    Związki  frazeologiczne  jako  tworzywo  języka  reklamy.  Omów  zagadnienie 
na  wybranych  przykładach.
   
18.    Naruszenie  normy  językowej. Przedstaw zagadnienie, rozstrzygając czy jest to wyraz twórczego zabiegu czy błędnej innowacji. 
   
19.    Sceny batalistyczne w literaturze. Omów językowy sposób ich wyrażania
na przykładzie wybranych fragmentów literackich z różnych epok.
   
20.    Język instrumentem wyrażania uczuć współczesnej młodzieży, jej dziadków
i rodziców. Zanalizuj zgromadzony materiał językowy.
   
21.    Zbadaj przyczyny i oceń przydatność zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie. Dokonaj analizy wybranych artykułów w czasopismach.
   
22.    Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych (narracja, język). Omów
na podstawie znanych ci utworów.
   
23.    Kultura  języka  we  współczesnych  mediach.  Oceń  poprawność  językową  wybranych  artykułów  prasowych.  Omów  kryteria,  jakimi  się  posłużyłeś.
   
24.    Dokonaj  analizy  gwary  uczniowskiej  na  tle  współczesnej  polszczyzny. 
Oceń  poprawność  językową analizowanych  wypowiedzi.
   
25.    Język zakochanych bohaterów literackich. Dokonaj analizy na podstawie wybranych tekstów z różnych epok.
   
26.    Wyraz w tekście literackim. Wyjaśnij znaczenie słów-kluczy na wybranych przykładach.
   
27.    Teksty piosenek jako próba opisania rzeczywistości. Scharakteryzuj język wybranych utworów.
   
28.    Język piosenek Kazika Staszewskiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
   
29.    Językowy obraz współczesnego człowieka w wybranych tekstach Grzegorza
Ciechowskiego.
   
30.    Zbadaj i wyjaśnij, za pomocą jakich środków artystycznego wyrazu budowany jest nastrój w liryce i / lub epice wybranych epok literackich.
   
31.    Sztuka przemawiania. Scharakteryzuj i porównaj teksty różnych epok (renesans, barok, oświecenie).
   
32.    Język bohatera jako element charakterystyki postaci. Omów na podstawie wybranych przykładów.
   
33.    Bogactwo frazeologiczne języka polskiego. W oparciu o wybrane przykłady ukaż funkcjonalność związków frazeologicznych.

Ogólnopolski Ranking Techników 2018

Informacje naborowe
Komiks
Filmy z wydarzeń Zespołu Szkół Technicznych

Kalendarium szkolne
zobacz więcej
Komitywa

Projekt Irlandia w Szkole

Projekt Irlandia w szkole

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

SPEAK UP

Stacja meteorologiczna

50 lat ZST

Wolontariusze ZST

BIP ZST Wodzisław


Polecamy
FACEBOOK


SZKOŁA W WIKIPEDII

 

Projekt

Księga absolwentów

Losowe zdjęcie
Poszukiwanie irlandzkiej tęczy 15.03.2014r. Poszukiwanie irlandzkiej tęczy 15.03.2014r.